Fi'il Majhul dan Naibul Fail - Pelajaran 3 - Durusul Lughah 3

Table of Content [Lihat di sini]

Pada pelajaran ketiga, dalam kitab Durusul lughah jilid ketiga ini, kita akan belajar bentuk fi'il majhul, perbandingannya dengan fi'il ma'lum, contoh perubahan dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul baik fi'il madhi dan fi'il mudhari.

Silakan baca pada hiwar (percakapan) yang terdapat dalam buku. Di dalam catatan pada blog ini, saya akan menunjukkan contoh kalimat menggunakan fi'il majhul.


kalimat pasif dalam bahasa arabApa itu fi'il majhul?

Fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat (tidak diketahui). Di dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja pasif.

Sebaliknya fi'il ma'lum adalah fi'il yang fa'il-nya disebutkan (diketahui). Di dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja aktif.

Contoh fi'il ma'lum => فَتَحَ (fataha) = membuka

Contoh fi'il majhul => فُتِحَ (futiha) = dibuka


Contoh penggunaan fi'il majhul pada hiwar pelajaran tiga

1. Fi'il madhi فَتَحَ (membuka)

fi'il majhul futiha artinya dibuka


Kita dapat melihat contoh fi'il majhul فُتِحَ (futiha), yang artinya dibuka.


2. Fi'il mudhari يَفْتَحُ (membuka)

fi'il majhul yuftahu artinya dibuka

يَفْتَحُ (yaftahu) = membuka

يُفْتَحَ (yuftahu) = dibuka


3. Fi'il سَرَقَ (saraqa) = mencuri

fi'il majhul suriqa artinya dicuri

a. Fi'il madhi
ma'lum => سَرَقَ = mencuri
majhul => سُرِقَ (suriqa) = dicuri

b. Fi'il mudhari
ma'lum => يَسْرِقُ (yasriqu) = mencuri
majhul => يُسْرَقُ (yusraqu) = dicuri


4. Fi'il وَلَدَ (walada) = melahirkan


fi'il majhul wulida artinya dilahirkan

a. Fi'il madhi
ma'lum = وَلَدَ (walada) = melahirkan
majhul = وُلِدَ (wulida) = dilahirkan

b. fi'il mudhari
ma'lum = يَلِدُ (yalidu) = melahirkan
majhul = يُولَدُ (yuuladu) = dilahirkan


Penjelasan fi'il majhul

Setelah melihat contoh fi'il majhul yang ada di dalam percakapan, maka tibalah saatnya kita mendengar penjelasan (kaidah nahwu) tentang fi'il majhul ini.

Salah satu penjelasannya terdapat di dalam hiwar, silakan simak gambar di bawah. Setelah itu kita akan buat summary-nya.


kaidah nahwu fi'il majhul

Summary kaidah nahwu dari gambar di atas

1. Fi'il ada dua, yaitu :

a. فعل مبنيّ للمعلوم (fi'lun mabniyyun lil ma'luum)

b. فعل مبنيّ للمجهول (fi'lun mabniyyun lil majhuul)


2. Contoh bentuk ma'lum => قَتَلَ - يَقْتُلُ 

Contoh bentuk majhul => قُتِلَ - يُقْتَلُ


3. Untuk yang majhul: 

Fa'il dihilangkan, sedangkan yang tadinya maf'ul bih menjadi pengganti fa'il atau dinamakan naib fa'il (نَائِب فاعل).

Oleh karena itulah Naa-ib faa-il kondisinya marfu'. 


Perbandingan fi'il ma'lum dan majhul

Untuk menambah pemahaman, kita harus melihat masing-masing contoh beserta i'rab-nya.

Perbandingan 1

Silakan lihat gambar di bawah.


penjelasan kaidah nahwu fi'il majhul

Penjelasan gambar

1. جَلَسَ الطَّالِبُ 


a. الطَّالِبُ = faa'il, marfu' tanda rafa'-nya dhammah.

b. Fa'il (pelaku) terdapat di dalam kalimat yang fi'il-nya ma'lum.


2. سُئِلَ الطَّالِبُ 


a. الطَّالِبُ = naa-ibul faa'il, ia marfu', tanda rafa'-nya dhammah.

b. naibul fa'il terdapat pada kalimat yang fi'ilnya majhul.


Perbandingan 2

Lihat gambar di bawah.

kaidah nahwu fi'il majhul dan fi'il ma'lum

Perhatikan perbandingan fi'il ma'lum dan fi'il majhul setiap poin di atas.


Pada poin (أ)

Fi'il ma'lum => فَهِمَ الطُّلاَّبُ الدَّرْسَ (murid-murid memahami pelajaran itu)

a. Fi'il فَهِمَ 

b. الطُّلاَّبُ  adalah fa'il , marfu, tanda rafa'-nya dhammah

c. الدَّرْسَ adalah maf'ul bih, manshub, tanda nashab-nya fat-hah.


Kalimat aktif di atas, diubah menjadi kalimat kalimat pasif sehingga menjadi:

فَهِمَ الدَّرْسُ (Pelajaran itu dipahami)

a. الدَّرْسُ  adalah naa-ibul faa'il , marfu, tanda rafa'-nya adalah dhammah.


Begitu juga dengan poin berikutnya, sehingga kesimpulannya adalah =>

Untuk kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat aktif seperti contoh di atas, maka:

a. Fa'il yang terdapat dalam kalimat aktif dihilangkan.

b. Maf'ul bih manshub yang terdapat dalam kalimat aktif, posisinya menjadi na-ibul fa'il marfu'.


Fi'il majhul dan naa-ibul faa'il harus sama kondisinya

Jika naibul fail mudzakkar maka fi'il harus menggunakan bentuk mudzakkar (fi'il dgn dhamir mudzakkar), dan jika naibul failnya mu-annats, fi'ilnya menggunakan dhamir mu-annats.

Contoh


فُتِحَ البَابُ

a. البَابُ isim mudzakkar

b. فُتِحَ fi'il untuk dhamir mudzakkar (هُوَ)


سُرِقَتِ السَّاعَةُ

a. السَّاعَةُ adalah isim mu-annats

b. سُرِقَتْ adalah fi'il untuk dhamir mu-annats (هِيَ)


Cara mengubah Fi'il bentuk ma'lum menjadi majhul

Fi'il madhi

Huruf awal diharakati dengan dhammah, kemudian huruf sebelum huruf terakhir diharakati dengan kasrah.

  

a. فَهِمَ (fahima)


- ف diharakati dhammah => فُ

- ه diharakati kasrah => هِ

sehingga menjadi فُهِمَ (fuhima)


b. نَهَى (nahaa)


- ن diharakati dhammah => نُ

- ه diharakati kasrah => هِ

- ى menjadi ي => ya (يَ)

Sehingga bentuk majhul menjadi نُهِيَ (nuhiya)c. تَعَلَّمَ (ta'allama)


- ت diharakati dhammah => تُ

- huruf kedua juga diharakati dhammah => عُ

- huruf sebelum huruf terakhir diharakati kasrah => لِ

Sehingga bentuk majhulnya menjadi تُعُلِّمَ (tu'ullima)d. اسْتَقْبَلَ (istaqbala)


- ا menjadi dhammah => اُ

- ت menjadi dhammah => تُ

- huruf sebelum huruf terakhir diharakati kasrah => بِ

Sehingga bentuk majhulnya menjadi اُسْتُقْبِلَ (ustuqbila)


e. قَالَ (qaala)


jika fi'il mu'tal 'ain maka alif diganti ya, karena diganti ي maka harakatnya kasrah.

sehingga bentuk majhulnya menjadi => قِيْلَ (qiila)


f. عَدَّ  ('adda)


fi'il mudha'af, bentuk majhulnya => dhammah dihuruf awalnya

Sehingga menjadi عُدَّ ('udda)


Tabel tasrif lengkap untuk setiap dhamir


tabel tasrif lengkap setiap dhamir fi'il majhul


Fi'il mudhari

Cara mengubah mudhari ma'lum menjadi mudhari majhul :
Huruf pertama diharakati dhammah, huruf sebelum huruf terakhir diharakati fat-hah.

a. يَفْهَمُ (yafhamu)

- harakat huruf ي menjadi dhammah = يُ

- huruf sebelum huruf terakhir menjadi fat-hah => هَ

Sehingga bentuk majhulnya menjadi يُفْهَمُ (yufhamu)


b. يَقُولُ (yaquulu)

Karena fi'il mu'tal 'ain, maka mengubah ke majhul dengan :

- men-dhammah huruf pertama.

- mengubah و menjadi ا 

Sehingga bentuk majhul-nya menjadi يُقَالُ (yuqaalu)


c. يَعِدُ (ya'idu)

karena fi'il mu'tal fa, maka mengubah ke majhul dengan :

- men-dhammah huruf pertama

- mengembalikan huruf illah (pada fa fa'il) yang hilang

- mem-fat-hah huruf sebelum huruf terakhir.

Sehingga bentuk majhulnya menjadi يُوعَدُ (yuu'adu)Tabel tasrif lengkap untuk setiap dhamir

tabel tashrif mudhari majhul untuk setiap dhamirKaidah jika maf'ul bih-nya berupa dhamir

Lihat gambar di bawah

kaidah majhul yang maf'ul bih nya berupa dhamir


Penjelasan

أَسَأَلَكَ المُدِيْرُ عَنِ الغِيَابِ؟
Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang ketidakhadiran?

- المُدِيْرُ = fa'il 

- كَ = maf'ul (maf'ul atau objek berupa dhamir untuk orang kedua, mudzakkar, mufrad)


Untuk fi'il majhul:

- maf'ul yaitu dhamir mukhatab, mudzakkar, mufrad => menjadi naa-ib faa'il.

- fa'il (المدير) dihilangkan.

Sehingga kalimatnya menjadi =>

أَسُئِلْتَ عَنِ الغِيَابِ؟
Apakah kamu ditanya tentang ketidakhadiran?

- na-ibul fa'il nya adalah التاء (orang kedua, mudzakkar, mufrad).


================Materi Penunjang===================

Silakan baca materi di atas agar pemahaman kita tentang kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Arab lebih kuat lagi.