I'rab pada isim - Perubahan pada kata benda

Table of Content [Lihat di sini]
Pada pelajaran terakhir, saya mendokumentasikan apa yang telah saya pelajari, yaitu macam-macam isim mu'rab dan contohnya

Pada pelajaran kali ini, menulis dokumentasi tentang i'rab yang bersumber dari buku Ilmu Nahwu praktis - sistem belajar 40 jam, penulis Aceng Zakaria, terbitan Ibn Azka Press.

Apa itu i'rab / الإعراب

I'rab adalah perubahan atau dapat berubah. Maksud dari perubahan di sini adalah perubahan pada akhir kalimah (kata) yang disebabkan oleh masuknya 'amil (sesuatu yang memerintah), bisa juga karena letak kata itu / jabatan kata dalam sebuah struktur kalimat sempurna.

Mu'rab adalah kata yang dapat di 'irab, atau kata yang dapat berubah (mengalami perubahan).

Pembagian i'rab

I'rab ada empat macam, yaitu:

  1. رَفْعٌ (rafa') 
  2. نَصْبٌ (Nashab)
  3. خَفْضٌ (khafadh)
  4. جَزْمٌ  (jazm)

Untuk isim (kata benda), i'rabnya adalah dalam bentuk rafa', nashab, dan khafadh (marfu', manshub, dan majrur).

Untuk fi'il (kata kerja), i'rabnya adalah rafa', nashab, jazm (marfu', manshub, majzum)

Agar lebih memudahkan dalam mengingat, dapat menggunakan kata kunci di bawah:

  • Untuk isim i'rabnya tidak mungkin jazm.
  • Untuk fi'il i'rabnya tidak mungkin khafad (majrur).

Sekarang kita bahas satu persatu 9 macam isim mu'rab beserta i'rabnya yaitu marfu', manshub, dan majrur.

isim murab tanda perubahan
Sumber: Table Isim Mu'rab dan tanda perubahan, buku ilmu nahwu praktis terbitan Ibn Azka


1. Isim Mufrad = kata benda yang tunggal.

Untuk Isim mufrad (kata benda tunggal) perubahannya (i'rabnya) hanya berubah baris akhirnya.

a. Marfu' / مرفوع
Alamat (tandanya) isim mufrad untuk marfu' adalah dhammah ( ضَمَّةٌ )
Contohnya = وَلَدٌ = waladun = artinya seorang anak laki-laki.

b. Manshub / منصوب
Nashabnya isim mufrad tandanya adalah fathah ( فَتْحَةٌ )
Contohnya = وَلَدًا = waladan

c. Majrur / مجرور
Khafadh dari isim mufrad tandanya adalah kasrah ( كَسْرَةٌ )
Contohnya = وَلَدٍ = waladin


2. Isim Mutsanna = kata benda dual

Untuk isim mutsanna perubahannya ditandai dengan perubahan hurufnya.
Untuk isim mutsanna : antara manshub dan majrur mempunyai tanda yang sama.

a. Marfu' / مرفوع
Rafa' isim mutsanna tandanya adalah huruf alif.
Contohnya = وَلَدَانِ = mutsanna dari waladun adalah waladaani (untuk yang marfu')

b. Manshub / منصوب
Nashab isim mutsanna tandanya adalah huruf ya.
Contoh = وَلَدَيْنِ = mutsanna dari waladun untuk manshub adalah waladaini.

c. Majrur / مجرور
Khafad isim mutsanna tandanya adalah huruf ya (sama tandanya dengan nashab).
Contoh = وَلَدَيْنِ = mutsanna dari waladun untuk khafad adalah waladaini.

3. Jama' mudzakkar salim = kata benda yang berjumlah banyak (laki-laki)

Untuk jama' mudzakkar salim perubahannya ditandai dengan perubahan hurufnya.
Untuk jama' mudzakkar salim: antara manshub dan majrur mempunyai tanda yang sama.

a. Marfu' / مرفوع
Rafa' dari jama' mudzakkar salim tandanya adalah huruf waw.
Contoh: jamak dari muslimun ( مُسْلِمٌ ) untuk rafa' adalah مُسْلِمُوْنَ = muslimuuna.

b. Manshub / منصوب
Nashab dari jama' mudzakkar salim tandanya adalah huruf ya.
Contoh: jamak dari muslimun untuk nashab adalah muslimiina = مُسْلِمِيْنَ

c. Majrur / مجرور
Khafad dari jama' mudzakkar salim tandanya adalah huruf ya.
Contoh: jamak dari muslimun untuk khafad/jar adalah muslimiina = مُسْلِمِيْنَ 

4. Jama' muannats salim = kata benda yang berjumlah banyak (perempuan)

Untuk jama' muannats salim perubahannya ditandai dengan perubahan baris akhirnya.
Untuk jama' muannats salim: antara manshub dan majrur mempunyai tanda yang sama.

a. Marfu' / مرفوع
Rafa' dari jamak muannats salim tandanya adalah dhammah ( ضَمَّةٌ )
Contoh: jamak dari muslimatun ( مُسْلِمَةٌ ) untuk rafa' adalah muslimaatun = مُسْلِمَاتٌ

b. Manshub / منصوب 
Nashab dari jamak muannats salim tandanya adalah kasrah ( كَسْرَةٌ ) 
Contoh: jamak dari muslimatun untuk nashab adalah muslimaatin = مُسْلِمَاتٍ 

c. Majrur / مجرور 
Khafad dari jamak muannats salim tandanya adalah kasrah ( كَسْرَةٌ  )
Contoh: jamak dari muslimatun untuk jar adalah muslimaatin = مُسْلِمَاتٍ 

5. Jama' taksir = kata benda berjumlah banyak

Untuk jamak taksir perubahannya ditandai dengan perubahan baris akhirnya.

a. Marfu' / مرفوع
Alamat (tandanya) jamak taksir untuk marfu' adalah dhammah ( ضَمَّةٌ )
Contoh: jamak dari waladun ( وَلَدٌ ) untuk rafa' adalah aulaadun = أَوْلاَدٌ

b. Manshub / منصوب
Nashabnya jamak taksir tandanya adalah fathah ( فَتْحَةٌ )
Contoh: jamak dari waladun ( وَلَدٌ ) untuk nashab adalah aulaadan = أَوْلاَدًا


c. Majrur / مجرور
Khafadh dari jamak taksir tandanya adalah kasrah ( كَسْرَةٌ )
Contoh: jamak dari waladun ( وَلَدٌ ) untuk jar adalah aulaadin = أَوْلاَدٍ

6. Asma al khamsah = kata benda yang lima 

Untuk asma al khamsah perubahannya ditandai dengan perubahan hurufnya.

a. Marfu' / مرفوع
Rafa' dari asma al khamsah tandanya adalah huruf waw.
Contoh = bahasa arabnya bapak kamu untuk yang marfu' adalah abuuka = أَبُوْكَ

b. Manshub / منصوب
Nashab dari asma al khamsah tandanya adalah huruf alif.
Contoh = bahasa arabnya bapaknya kamu untuk yang manshub adalah abaaka = أَبَاكَ

c. Majrur / مجرور
Khafad dari asma al khamsah tandanya adalah huruf ya.
Contoh = bahasa arabnya bapakmu untuk yang majrur adalah abiika = أَبِيْكَ

7. Al Maqshuur / المقصور 

Perubahan untuk isim al maqshur itu tidak jelas alias diperkirakan. Perubahannya bersifat muqaddarah ( مقدرة ) alias tidak tampak jelas perubahannya.

Jadi untuk marfu', manshub, dan majrur isimnya sama. Hanya saja kita menamakannya kalau marfu' itu muqaddarah dhammah, jika manshub itu muqaddarah fathah, dan jika majrur itu muqaddarah kasrah.

Contohnya : مُوْسَى

Marfu' nya مُوْسَى
Manshubnya مُوْسَى
Majrurnya مُوْسَى

8. Al Manquush / المنقوص 

Isim manquush dalam keadaan marfu' itu dhammah muqaddarah, dalam keadaan manshub barisnya fathah, sedangkan dalam keadaan majrur itu kasrah muqaddarah.

Contohnya: الْقَاضِى

Dalam keadaan marfu' = الْقَاضِى

Dalam keadaan manshub = الْقَاضِيَ = al-qaadhiya

Dalam keadaan majrur = الْقَاضِى

9. Isim Ghairu Munsharif = kata benda yang tidak bertanwin

Isim ghairu munsharif perubahannya ditandai dengan perubahan baris akhirnya.

a. Marfu' / مرفوع
Rafa' dari isim ghairu munsharif tandanya adalah dhammah.
Contoh = عَائِشَةُ = 'aisyatu

b. Manshub / منصوب
Nashab dari isim ghairu munsharif tandanya adalah fathah.
Contoh = عَائِشَةَ = 'aisyata

c. Majrur / مجرور
Khafad dari isim ghairu munsharif tandanya adalah fathah.
Contoh = عَائِشَةَ = 'aisyata